W celu wykonania diagnozy, zgromadzono dane obrazujące potencjalne problemy społeczne, techniczne, środowiskowe lub przestrzenno-funkcjonalne. Źródłem informacji były między innymi odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego, Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dane po przeanalizowaniu oraz odpowiednim zagregowaniu zostaną naniesione na mapy co pozwoli zobrazować nasilenie poszczególnych negatywnych zjawisk. Prace te pozwolą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a w następnym punkcie obszaru rewitalizacji.

Metodyka wykonanych analiz oraz ich wyniki będą uzupełnione wraz z postępem prac nad dokumentem.