Harmonogram działań, które są przewidziane do realizacji w ramach LPR jest niezwykle istotną częścią dokumentu. Projekty rewitalizacyjne będą prezentowane z podziałem na podstawowe projekty oraz tzw. pozostałe przedsięwzięcia wpływających na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

Należy pamiętać, że harmonogram nie jest zamkniętą listą i może być aktualizowany wraz z pojawianiem się nowych możliwości finansowych oraz potrzeb. Czym jest używane powyżej pojęcie: projekt rewitalizacji? Poniżej przedstawiamy definicję zamieszczoną w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Projekt rewitalizacyjny – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

Dane odnośnie zakresu działań będą uzupełniane wraz z postępem prac.