Program rewitalizacji – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Głuchołazy przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument będzie składał się ze, kilku elementów m.in.:

  • analizy obecnej sytuacji gminy,
  • diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, na podstawie zgromadzonych danych,
  • wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz idących za nią celów i kierunków działań,
  • harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych oraz opisu możliwych do realizacji pozostałych poszczególnych przedsięwzięć wpływających na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową,
  • systemu wdrażania programu rewitalizacji oraz systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji programu.