Zarówno „ustawa z dnia 9 października 2015 r.” jak i „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” są zgodne proces rewitalizacji powinien być prowadzony przez jego interesariuszy (mieszkańców obszaru zdegradowanego, właścicieli nieruchomości, lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, organy władzy publicznej, potencjalni inwestorzy etc.), a partycypacja publiczna jest niezwykle istotna dla poprawnego przebiegu rewitalizacji.

Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli  w życiu społecznym, publicznym i politycznym oraz czynne włączenie się w pracę nad dokumentem. Pierwszym krokiem była publikacja na stronie Gminy oraz BIP ogłoszenia o możliwości zgłoszenia zadań do LPR. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, który miał za zadanie usprawnić proces przekazywania pomysłów na realizacje inwestycji przez interesariuszy. O kolejnych podejmowanych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco w zakładce aktualności. Tutaj znajdzie się opis tych prac oraz wyciągnięte wnioski.