Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadzane jest dla typów dokumentów określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dnia 20 czerwca 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego złożono wniosek o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku jej stwierdzenia o wydanie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy.